‌​

BLOG

Güncel Kalın.

12.01.2024 TARİHLİ 2024 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARINA HAZIRLIK KİTABI-KONU ANLATIM -2024 GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI HAZIRLIK KİTABI-KONU ANLATIM KİTAPLARI GÜNCELLEMELERİ

Kitabımızın 60ncı sayfası (GY madde 56dan önce) Eşyanın teslim yerine kadar olan cümle aşağıdaki gibi değiştirilmesi gerekmektedir.


- Eşyanın teslim yerine kadar alınan tüm posta ve kargo ücretleri gümrük kıymetine dahildir

Kitabımızın 118nci sayfası madde 121in 2nci fıkrası b bendinde geçen aşağıdaki ibarenin kaldırılması gerekmektedir.

ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.

Kitabımızın 156ncı sayfası madde 239un 1nci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmesi gerekmektedir. (a, b  ve c alt bentleri kalıyor)

(1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek, ulusal transit rejimi altında taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, varış gümrük idaresince yapılan kontrol ve muayenesi sonucunda eşyanın beyanda belirtilen cinsine uygun olmakla birlikte beyana göre eksik çıkması halinde;

Kitabımızın 157nci sayfası madde 239un 2nci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmesi gerekmektedir.(a ve b alt bentleri kalıyor)

(2) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek, ulusal transit rejimi altında taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, varış gümrük idaresince yapılan kontrol ve muayenesi sonucunda eşyanın beyanda belirtilen cinsine uygun olmakla birlikte beyana göre fazla çıkması halinde;

Kitabımızın 158nci sayfası madde 241in 3ncü fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmesi gerekmektedir. Ve aynı maddeye ek 5nci fıkra eklenmesi gerekmektedir.

(3) Varış gümrük idaresinde yapılan kontrol ve muayene neticesinde, taşıta tatbik edilen mühürlerin sağlam olduğu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ihlal edildiğine yönelik bir tespitte bulunulmadığı hallerde;

a) 239 ve 240 ıncı maddeler çerçevesinde bir eksiklik ya da fazlalık bulunmadığı; ancak, yapılan kontrol ve muayene sonucunda tespit edilen eşya ile beyan edilen eşya farklı olmakla birlikte eşyanın 6’lı tarife alt pozisyonunun aynı olduğunun tespit edildiği durumda Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

b) Beyan edilen eşyada 239 ve 240 ıncı maddeler çerçevesinde bir eksiklik ya da fazlalık olup olmadığına bakılmaksızın, yapılan kontrol ve muayene sonucunda taşıt içerisinde transit beyanına konu edilmemiş ve 6’lı tarife alt pozisyonu beyan edilen eşyadan farklı olan eşyanın tespiti halinde 239 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(5) 239 ve 240 ıncı maddelerin uygulanması bakımından, “beyanda belirtilen cinsine uygun” ifadesinden, beyan edilen eşya ile tespit edilen eşyanın 6’lı tarife alt pozisyonunun aynı olması durumu anlaşılır.

Kitabımızın 237 ve 238nci sayfalarında yer alan madde 333ün 2 ve 3üncü noktalı olan cümlelerin aşağıdaki gibi değiştirilmesi gerekmektedir.

. Eşyanın devrine ilişkin olarak;

Antrepoda devri yapılan her bir eşya için, beş iş günü içerisinde devralan tarafından eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni bir antrepo beyannamesi verilmesi gerekir. Bu süre içerisinde bahsi geçen işlemlerin yapılmaması halinde devralana, aşılan her gün için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

Devir işlemine ilişkin belgeler, eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni antrepo beyannamesi verilmesi sırasında gümrük idaresine ibraz edilir. Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer ve antrepo stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılır.

Antrepoda devredilmiş olan eşya için yeni bir antrepo beyannamesi verilmeden söz konusu eşya antrepoda başka bir devre konu olamaz. Aksi takdirde, her bir devralana Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

Kitabımızın 277nci sayfası madde 380nin 5nci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmesi gerekmektedir.

(5) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olan veya bir önceki takvim yılı içerisinde beş milyon ABD Dolarının üzerinde ihracat yapmış olan yükümlüler tarafından kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen eşya ile yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan havayolu şirketleri tarafından bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen hava taşıtları ve motorlarının yirmi dört aydan daha uzun süre kullanımının söz konusu olduğu durumlarda, rejime giriş gümrük idaresince geçici ithalat izin süresi dokuz ay uzatılır. Süre uzatımı sonunda, geçici ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesinde kullanımının devam ettiği durumda, gümrük idaresine yeni bir izin başvurusunda bulunulur, gümrük idaresince geçici ithal eşyasının rejim altında kalma süresi azami yirmi dört ay olarak belirlenir ve bu durumda eşyaya rejim hükümleri yeniden uygulanır.

Kitabımızın 380nci sayfası cezalardan önce gelen tablo 58 ve 59ncu sıra olarak eklenmesi gerekmektedir.

58

(Ek:RG-9/1/2024-32424) Yönetmeliğin 333 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca antrepo içinde devredilmiş olan eşya için yeni bir antrepo beyannamesi verilmeden söz konusu eşyanın antrepoda başka bir devre konu olması.

59

(Ek:RG-9/1/2024-32424) Yönetmeliğin 557 nci maddesinde sayılanlar dışındaki kişilerce geçici depolama yeri ve/veya antrepolara gümrük idaresinin izni çerçevesinde girilmesi yükümlülüğüne işleticinin uymaması.
Kitabımızın 557nci sayfası madde 4 b bendi aşağıdaki gibi değiştirilmesi gerekmektedir.

b) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,

Kitabımızın 558nci sayfası madde 6 1nci fıkranın ç ve d alt bentleri aşağıdaki gibi değiştirilmesi gerekmektedir.

ç) (Mülga:RG-11/1/2024-32426)

d) (Mülga:RG-11/1/2024-32426)

Kitabımızın 560ncı sayfası e) Menşe mevzuatına ilişkin tespit işlemleri; 1nci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmesi gerekmektedir.

 

1) SK1, ibraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım Belgeleri ile 11/4/2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde sayılan tedarikçi beyanı hariç menşe ispat belgelerinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılmasını,

Kitabımızın 561nci sayfası 1) TK1, den sonra gelmek (Genel Hükümlerden önce) üzere aşağıdaki alt bentlerin eklenmesi gerekmektedir.

ı) MH1, metal hurda olarak beyan edilen eşyanın firma tesisinde yapılacak işlem sonucunda başka bir eşya haline gelip gelmediğinin tespitini kapsar.

i) TP1, kapanmış beyannamelerde 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinde (Ticaret Politikası Önlemleri) sayılan önlemlere tabi eşyanın kapsam dışı olup olmadığının tespitini kapsar.

j) DK1, diğer kurumlarca yapılacak kontroller kapsamında kullanım amacına göre bilgi/belgeye tabi eşyanın kullanım amacına uygun olup olmadığının tespitini kapsar.

Kitabımızın 562nci sayfası 2nci fıkradan önce gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmelidir.

j) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından, antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti için AN6 ya da AN8 tespit sözleşmesi imzalanmış olması halinde; antrepoya eşya getiren ve antrepodan eşya çıkaran araçlar için, Rehber ekinde yer alan araç kaydına uygun olarak plaka bilgileri yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirince çalıştırılan gümrük müşavir yardımcısı tarafından sisteme kaydedilir. Ancak, bu işlemle ilgili olarak tespit raporu düzenlenmez.

Kitabımızın 562nci sayfası 5 ve 6ncı fıkralarında geçen on bin TL’yi  ibareleri yerine 10.000 ABD Dolarını şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir.

Kitabımızın 563ncü sayfası DÖRDÜNCÜ BÖLÜM'den hemen önce aşağıdaki fıkranın eklenmesi gerekmektedir.

(11) MH1, TP1 ve DK1 kapsamında düzenlenen tespit raporlarının ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen formata uygun bir şekilde hazırlanmadığı, bilgi ve belgelerin eksik veya hatalı incelendiği, raporun belirlenen süreler içinde gümrük idaresine sunulmadığı hallerde;

a) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yazılı olarak uyarılır.

b) Bu durumun aynı takvim yılı içerisinde ikinci defa tespitinde diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında 24 üncü madde (Cezai hükümler) uyarınca işlem yapılır.

c) Bu durumun aynı takvim yılı içerisinde üçüncü defa tespitinde tespit raporunun gümrük idaresine sunulduğu tarihten itibaren altı ay boyunca yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin MH1, TP1 ve DK1 kapsamında tespit raporu düzenlemesine izin verilmez ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında 24 üncü madde (Cezai hükümler) uyarınca işlem yapılır.

Kitabımızın 564ncü sayfası h) alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmesi gerekmektedir.

ı) DK1 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenmesi gereken tespit raporları, tespitin yapıldığı ayı takip eden ayın yedinci iş gününün bitimine kadar sunulur.

i) MH1 ve TP1 tespit işlemlerine ilişkin düzenlenmesi gereken tespit raporları, tespit konusu işlemlerin bitirilmesi için gümrük idaresince verilen süre sonundan itibaren en geç bir ay içerisinde sunulur.

Kitabımızın 568nci sayfası h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bendin eklenmesi gerekmektedir.

ı) 13 üncü maddenin on birinci fıkrasında(MH1, TP1 ve DK1 eksik, süresi içinde sunulmaması) belirtilen durumlarda Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır.


7/24 İletişim Hattı