‌​

BLOG

Güncel Kalın.

2022 GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI HAZIRLIK KİTABI KONU ANLATIM GÜNCELLEMELERİ-20.09.2022


Kitabımızın 243ncü sayfası  I) bendi  ile 2nci fıkrası aşağıdaki gibi revize edilmesi gerekmektedir.

ı) Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması

(* Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat,

* Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat,

* 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)” isimli maddenin bedelsiz ithalatı ile

* 30.02, 30.03 ve 30.04 gümrük tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin ihracatı kapsamında yapılacak olan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere).

(2) Gümrükler Genel Müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle, İhracat Genel Müdürlüğünce birinci fıkrada belirtilen dahilde işleme izninin kapsamı genişletilebilir.”

Kitabımızın 246ncı sayfanın en altında yer alan örneğin aşağıdaki gibi revize edilmesi gerekmektedir.

* Örnek: belge süre sonu 13.12.2023 olsun 31.12.2023 tarihine kadar dahilde işleme rejimi dahilinde o bel­geyi veya izni kullanabiliriz.

Kitabımızın 248nci sayfası Madde 21-22 3ncü paragrafın aşağıdaki gibi revize edilmesi gerekmektedir.

* Proje süresine ilişkin dahilde işleme iznine ek süre almak için Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, izne ilişkin ithalat beyannamesi bilgisi, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan gümrük beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına ve bu bilgilerin doğruluğuna dair taahhütname ile birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 2 (iki) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine,

Kitabımızın 248nci sayfasına (GENELGE (2013/19))dan önce gelmek üzere aşağıdaki maddenin başlığı ile birlikte eklenmesi gerekmektedir.

Haklı sebep hallerine ilişkin müracaat

MADDE23–(1) (Değişik:RG-25/07/2007-26593) Firmaların haklı sebep hallerinden yararlanabilmesi için;

a) (Değişik:RG-9/10/2013-28790) Dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa,

b) (Değişik:RG-1/7/2009-27275) Dahilde işleme izni ile ilgili olarak, (Değişik ibare:RG-14/9/2022-31953)  Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, izne ilişkin (Değişik ibare:RG-14/9/2022-31953) ithalat beyannamesi bilgisi ve haklı sebebe ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren (Değişik ibare:RG-14/9/2022-31953) 2 (iki) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine,

müracaat etmeleri gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sürede yapılmayan müracaat değerlendirmeye alınmaz.

Kitabımızın 249ncu sayfası Madde 37nin aşağıdaki gibi değiştirilmesi gerekmektedir.

Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren üç ay içerisinde Ek-3’te belirtilen bilgi ve belgeleri Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen ilgili bölge müdürlüğüne,

Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç izin süresi sonundan itibaren (Değişik ibare:RG-14/9/2022-31953) 3 (üç) ay içerisinde, Ek-4’te belirtilen bilgi ve belgeleri ilgili gümrük idaresine,    sunmaları zorunludur.


7/24 İletişim Hattı