‌​

BLOG

Güncel Kalın.

2022 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI HAZIRLIK KİTABI KONU ANLATIM GÜNCELLEMELERİ-18.03.2022

396. sayfa aşağıdaki şekilde revize edilecek.

GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAFİYETLE İLGİLİ TUTARLAR

  • Değeri 150 EUR ‘yu geçmeyen eşya ( GK 167)
  • 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır(2009/15481 BKK) (2009/15481 BKK- MADDE 45)
  • Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya Limiti 430 Eur  ,  15 yaşından küçükler! için bu tutar 150 Eur olarak uygulanır(2009/15481 BKK- MADDE 61)

  • (2009/15481 BKK- MADDE 62)

(1) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen,

Kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya ile

kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde %18,

b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde %30,

c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20,

oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.(Brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekir)

(2) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için 45 inci maddede belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden %0 oranında tek ve maktu bir vergi uygulanır. (Brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekir)

(3) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir tüzel kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 22 Avro’yu geçmeyen eşyanın değeri üzerinden birinci fıkrada belirtilen oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.(%18, %30, %20) (Brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekir)

(4) Kıymeti 1500 Avro’yu geçmemek şartıyla, yolcu beraberinde gelen Ek-9’daki liste kapsamı dışında kalan ve değeri 61 inci maddede belirtilen hediyelik eşya limitinin üzerinde olan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın değeri üzerinden birinci fıkrada belirtilen oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilir. (Kilogram sınırlaması bulunmamaktadır.)(1500 Avro’yu aşması halinde yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanır.  

(5) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sözü edilen limitler dahilinde getirilen eşyanın brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekir.

(6) Diplomatik eşya ve 58 inci madde kapsamı yolcu eşyasının posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi halinde kıymet ve ağırlık sınırı uygulanmaz.

  • (2009/15481 BKK- MADDE 63) 1500 Eur dan tek ve maktu bir vergi tahsil edilirken hediyelik eşya muafiyeti olan yukarıda belirtilen ve zaten o kadarlık kısma muafiyet sağlandığı için 430 Eur ve 15 yaş altı için 150 eur düşüldükten sonra hesaplamalar yapılır.

-        Örnek 1500 Eur – 430 Eur(15 yaş üstü) = 1070 Eur üzerinden vergi hesaplaması yapılır.

-        AB’den geldiğini varsayarsak 1070 Eur * %18 = 192,60 Eur bir vergi ortaya çıkar

  • (2009/15481 BKK- MADDE 126) Posta İdaresi ya da Hızlı kargo firmalarının dolaylı temsil yoluyla işlem yapabileceği miktar ve kıymet(ticari miktar arz etmeyecek!)

-        İhracatta 300 kg ve 15000 Eur yu geçmeyen eşya (GGT Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı)(Seri No:4)

-        İthalatta 30 kg ve 1500 Eur yu geçmeyen eşya

412. sayfa revizeleri en alta alttaki hüküm eklenecek

  • 67 nci madde kapsamında(Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan eşya) serbest dolaşıma sokulan motorlu nakil vasıtalarının beyannamenin tescil tarihinden itibaren on yıl geçmedikçe gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu araçların satışında gümrük vergileri aranmaz.

414. sayfa 126. Madde aşağıdaki şekilde revize edilecektir.

MADDE 126- (1) Kanunun 225 inci maddesi uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen;

a) Bakanlıkça basitleştirilen gümrük beyanı kapsamında serbest dolaşıma giriş rejimine konu;

1) 45 inci madde kapsamındaki eşyanın, (Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya)

2) 58 inci madde kapsamındaki eşyanın, (Kişisel eşya)

3) 62 nci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamındaki eşyanın,(posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya)

4) KDV ve ÖTV istisna belgelerine sahip kurumlar tarafından getirilecek olan 69 uncu, 70 inci ve 71 inci maddeler kapsamındaki eşyanın, (Eğitim, Bilim ve Kültürel Amaçlı Eşya ile Bilimsel Alet ve Cihazlar; Kitap, yayın ve belge, Görsel ve işitsel malzeme, Bilimsel alet, cihaz ve malzemeler)

5) 86 ncı madde kapsamındaki eşyanın, (Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller)

6) 91 inci madde kapsamındaki eşyanın,( İnceleme, analiz veya test amaçlı eşya)

7) 100 üncü maddenin birinci fıkrasının (ö) bendi kapsamındaki eşyanın,

100.Madde (ö) bendi; Kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayın.

8) Elçilik, konsolosluk veya milletlerarası kuruluşlar adına gelen diplomatik eşyanın,

b) Normal usulde beyan edilecek olan, serbest dolaşıma giriş rejimine konu;

değeri 150 Avro’yu aşan ancak 1500 Avro’yu aşmayan, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın,

c) Bakanlıkça basitleştirilen gümrük beyanı kapsamında ihracat rejimine konu; miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 Avro’yu geçmeyen eşyanın, (Not:Miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15000 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılır (GGT Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı)(Seri No:4))

gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir. Bu yetkiyi kullanan hızlı kargo şirketleri gümrük müşaviri çalıştırır. İhracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı on katına kadar artırmaya Bakanlık yetkilidir.”


Kitabımızın 697nci sayfası DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HAKKINDA KARAR 88/13384 dan önce 56- Şeker (GTP:1701) den sonra gelmek üzere aşağıdaki 57nci sıra olarak eklenmelidir.

57- Uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçmeyen, kaplama için (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil), kontrplak için veya benzeri lamine edilmiş ağaçlar ve diğer ağaçlar için yapraklar (rendelenmiş, zımparalanmış, ekli veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 44.08)7/24 İletişim Hattı