‌​

GÜMRÜKTE TEMİNAT KİTABI MEVZUAT VE UYGULAMA REHBERİ

Ürün Kodu : KTG12

40,00 TL 50,00 TL

Gümrükte Teminat Kitabı Mevzuat ve Uygulama Rehberi - Teminatlara İlişkin Gümrük Mevzuatında Yer Alan Genel Hükümler - Teminat Kavramı - Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler - Teminatın Kabulü - Teminatın Sisteme Kaydedilmesi ve Değiştirilmesi - Teminat Miktar - Teminatın Çözülmesi - Teminatın Takibi - Teminat Aranmayacak Haller - Bilge ve NCTS Programlarında Teminat Kullanımı - Gümrük Mevzuatında Yer Alan Teminat Türleri ve Özellikleri Banka Teminat Mektupları (Banka) - Garanti Mektupları (Gar) - Toplu Teminat - Global Teminat - Götürü Teminat- - Kapsamlı Teminat - Bireysel Teminat-TIR Karnesi-ATA Karnesi-Teminat Türlerine İlişkin Genel Karşılaştırma Hazırlayan : Gümrük ve Ticaret Uzmanı - Emine Bilgehan DAĞKIRAN - Gümrük ve Ticaret Uzmanı - Melek YAĞMUR

Güvenli Alışveriş

Teminatlara İlişkin Gümrük Mevzuatında Yer Alan Genel Hükümler
Teminat Kavramı
Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
Teminat Mektubu • Teminat Mektubunun Hukuki Niteliği • Gümrük İdarelerince Kabul Edilecek • Teminat Mektubunun
Özellikleri • Teminat Mektubu Düzenlemeye Yetkili Bankalar
Teminatın Kabulü
Teminat Mektubunun Kabulü • Teminat Mektuplarının Teyidi • Nakit Teminat
Teminatın Sisteme Kaydedilmesi ve Değiştirilmesi
Birden fazla İşleme Konu Teminat Mektuplarının • Kaydedilmesi ve Değiştirilmesi (Toplu/ Götürü Teminat) Tek İşleme
Konu Teminat Mektupları • Nakit Teminat
Teminat Miktar
Kısmi ve İndirimli Teminat
Teminatın Çözülmesi
Teminatın Takibi
İş Akışı • EK-11 ve EK-12 Formları
Teminat Aranmayacak Haller
Bilge ve NCTS Programlarında Teminat Kullanımı
BİLGE Programında Teminat Kullanımı • NCTS Programında Teminat Kullanımı
Gümrük Mevzuatında Yer Alan Teminat Türleri ve Özellikleri
Banka Teminat Mektupları (Banka)
Garanti Mektupları (Gar)
Toplu Teminat
Global Teminat
Götürü Teminat
Onaylanmış Kişi Statüsüne veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Sahip Olan Yükümlüler Tarafından Kullanılan Götürü Teminat
(GTR1, GTR10, GTR2, GTR20) • Götürü Teminat Miktarı • Onaylanmış Kişi ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi Sahiplerince •
Verilecek Götürü Teminat Türleri • Götürü Teminat Kullanılabilecek Durumlar • Götürü Teminat İçin Teminat Mektubu Kabulü • Götürü
Teminat Yetkisinin Güncellenmesi ve Değiştirilmesi • Götürü Teminat Yetkisinin Askıya Alınması veya Geri Alınması • Antrepo
İşleticileri Tarafından Kullanılan Götürü Teminat (GTRANT) • Gümrük Dışı Satış Mağazaları Teminatı (GDS)
Götürü Teminatların Sisteme Kaydedilmesi ve Takibi
Kapsamlı Teminat
Kapsamlı Teminatta Teminat İdaresi • Kapsamlı Teminatta Kefil • Kapsamlı Teminat Yetkisinin Verilme Koşulları • Kapsamlı Teminatta
Referans Tutar ve Bu Tutarın Belirlenmesi • Kapsamlı Teminatın Referans Tutarının Gözden Geçirilmesi • İndirimli Kapsamlı Teminat
ve Teminattan Vazgeçme • Teminat İndirimi İçin Aranan Kriterler • Kapsamlı Teminat Yetkisinin Feshi ve İptali • Kapsamlı Teminatın
Sistem Üzerinde Takibi • Kapsamlı Teminat Kullanımı İçin EORI Uygulaması • Kapsamlı Teminat İle Toplu Teminatın Karşılaştırılması
Bireysel Teminat
Bireysel Teminatta Teminat İdaresi • Bireysel Teminat Verme Şekilleri • Nakit Şeklinde Bireysel Teminat • Kefilin Verdiği Bireysel
Teminat • Fişli Bireysel Teminat • Bireysel Teminatların Feshi veya İptali • Kapsamlı ve Bireysel Teminatların Karşılaştırılması
TIR Karnesi
ATA Karnesi
ATA Karnesi İle Gerçekleştirilecek İşlemler
Teminat Türlerine İlişkin Genel Karşılaştırma
TEMİNATLARA İLİŞKİN GÜMRÜK MEVZUATINDA YER ALAN GENEL HÜKÜMLER

Teminat Kavramı

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

• Teminat Mektubu

• Teminat Mektubunun Hukuki Niteliği

• Gümrük İdarelerince Kabul Edilecek

• Teminat Mektubunun Özellikleri

• Teminat Mektubu Düzenlemeye Yetkili Bankalar

Teminatın Kabulü

• Teminat Mektubunun Kabulü

• Teminat Mektuplarının Teyidi

• Nakit Teminat

Teminatın Sisteme Kaydedilmesi ve Değiştirilmesi

• Birden fazla İşleme Konu Teminat Mektuplarının

• Kaydedilmesi ve Değiştirilmesi (Toplu/ Götürü Teminat) Tek İşleme Konu Teminat Mektupları

• Nakit Teminat

Teminat Miktar

• Kısmi ve İndirimli Teminat

Teminatın Çözülmesi

Teminatın Takibi

• İş Akışı

• EK-11 ve EK-12 Formları

Teminat Aranmayacak Haller

Bilge ve NCTS programlarında teminat kullanımı

• BİLGE Programında Teminat Kullanımı

• NCTS Programında Teminat Kullanımı

GÜMRÜK MEVZUATINDA YER ALAN TEMİNAT TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Banka Teminat Mektupları (Banka)

Garanti Mektupları (Gar)

Toplu Teminat

Global Teminat

Götürü Teminat

• Onaylanmış Kişi Statüsüne veya Yetkilendirilmiş Yükümlü

Sertifikasına Sahip Olan Yükümlüler Tarafından

Kullanılan Götürü Teminat (GTR1, GTR10, GTR2, GTR20)

• Götürü Teminat Miktarı

• Onaylanmış Kişi ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi

Sahiplerince

• Verilecek Götürü Teminat Türleri

• Götürü Teminat Kullanılabilecek Durumlar

• Götürü Teminat İçin Teminat Mektubu Kabulü

• Götürü Teminat Yetkisinin Güncellenmesi ve

Değiştirilmesi

• Götürü Teminat Yetkisinin Askıya Alınması veya Geri

Alınması

• Antrepo İşleticileri Tarafından Kullanılan Götürü Teminat

(GTRANT)

• Gümrük Dışı Satış Mağazaları Teminatı (GDS)

• Götürü Teminatların Sisteme Kaydedilmesi ve Takibi

Kapsamlı Teminat

• Kapsamlı Teminatta Teminat İdaresi

• Kapsamlı Teminatta Kefil

• Kapsamlı Teminat Yetkisinin Verilme Koşulları

• Kapsamlı Teminatta Referans Tutar ve Bu Tutarın Belirlenmesi

• Kapsamlı Teminatın Referans Tutarının Gözden Geçirilmesi

• İndirimli Kapsamlı Teminat ve Teminattan Vaz

geçme

• Teminat İndirimi İçin Aranan Kriterler

• Kapsamlı Teminat Yetkisinin Feshi ve İptali

• Kapsamlı Teminatın Sistem Üzerinde Takibi

• Kapsamlı Teminat Kullanımı İçin EORI Uygula ması

• Kapsamlı Teminat İle Toplu Teminatın Karşılaş

tırılması

Bireysel Teminat

• Bireysel Teminatta Teminat İdaresi

• Bireysel Teminat Verme Şekilleri

• Nakit Şeklinde Bireysel Teminat

• Kefilin Verdiği Bireysel Teminat

• Fişli Bireysel Teminat

• Bireysel Teminatların Feshi veya İptali

• Kapsamlı ve Bireysel Teminatların Karşılaştırıl

ması

TIR Karnesi

ATA Karnesi

• ATA Karnesi İle Gerçekleştirilecek İşlemler

Teminat Türlerine İlişkin Genel Karşılaştırma

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı İstanbul-Ankara kampı için tıklayınız

Gümrük Müşavirliği Sınavı Hazırlık Eğitimi için tıklayınız

Gümrük Müşavirliği Sınavı Hızlandırılmış İstanbul-Ankara kampı için tıklayınız

Gümrük Müşavirliği Sınavı Geçmiş Yıllara ait Soruların Analizi için tıklayınız

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Geçmiş Yıllara ait Soruların Analizi için tıklayınızÖNSÖZ           


1.  BÖLÜM      

TEMİNATLARA İLİŞKİN GÜMRÜK MEVZUATINDA YER ALAN GENEL

HÜKÜMLER 

1.1.      TEMİNAT KAVRAMI 

1.2.      TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER              

1.2.1.      Teminat Mektubu       

1.2.1.1.  Teminat Mektubunun Hukuki Niteliği 

1.2.1.2.  Gümrük İdarelerince Kabul Edilecek Teminat Mektubunun Özellikleri     

1.2.1.4 Teminat Mektubu Düzenlemeye Yetkili Bankalar 

1.3.      TEMİNATIN KABULÜ 

1.3.1.      Teminat Mektubunun Kabulü 

1.3.1.1.  Teminat Mektuplarının Teyidi          

1.3.2.      Nakit Teminat 

1.4.      TEMİNATIN SİSTEME KAYDEDİLMESİ ve DEĞİŞTİRİLMESİ 

1.4.1.      Birden fazla İşleme Konu Teminat Mektuplarının Kaydedilmesi ve Değiştirilmesi

(Toplu/ Götürü Teminat)         

1.4.2.      Tek İşleme Konu Teminat Mektupları 

1.4.3.      Nakit Teminat 

1.5.      TEMİNAT MİKTARI              

1.5.1.      Kısmi ve İndirimli Teminat    

1.6.      TEMİNATIN ÇÖZÜLMESİ    

1.7.      TEMİNATIN TAKİBİ 

1.7.1.      EK-11 ve EK-12 FORMLARI 

1.8.      TEMİNAT ARANMAYACAK HALLER     

1.9.      BİLGE VE NCTS PROGRAMLARINDA TEMİNAT KULLANIMI

1.9.1.      BİLGE Programında Teminat Kullanımı      

1.9.2.      NCTS Programında Teminat Kullanımı        

2.  BÖLÜM      

GÜMRÜK MEVZUATINDA YER ALAN TEMİNAT TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ 

2.1.      BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI (BANKA)       

2.2.      GARANTİ MEKTUPLARI (GAR)    

2.3.      TOPLU TEMİNAT       

2.4.      GLOBAL TEMİNAT  

2.5.      GÖTÜRÜ TEMİNAT  

2.5.1.      Onaylanmış Kişi Statüsüne Veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Sahip Olan Yükümlüler Tarafından Kullanılan Götürü Teminat (GTR1, GTR10, GTR2, GTR20)      

2.5.1.1.  Götürü Teminat Miktarı        

2.5.1.2.  Onaylanmış Kişi ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi Sahiplerince Verilecek Götürü Teminat Türleri         

2.5.1.3.  Götürü Teminat Kullanılabilecek Durumlar             

2.5.1.4.  Götürü Teminat İçin Teminat Mektubu Kabulü      

2.5.1.5.  Götürü Teminat Yetkisinin Güncellenmesi ve Değiştirilmesi          

2.5.1.6.  Götürü Teminat Yetkisinin Askıya Alınması veya Geri Alınması 

2.5.2.      Antrepo İşleticileri Tarafından Kullanılan Götürü Teminat (GTRANT)      

2.5.3.      Gümrük Dışı Satış Mağazaları Teminatı (GDS)        

2.5.4.      Götürü Teminatların Sisteme Kaydedilmesi ve Takibi         

2.6.      KAPSAMLI TEMİNAT 

2.6.1.      Kapsamlı Teminatta Teminat İdaresi 

2.6.2.      Kapsamlı Teminatta Kefil      

2.6.3.      Kapsamlı Teminat Yetkisinin Verilme Koşulları       

2.6.4.      Kapsamlı Teminatta Referans Tutar ve Bu Tutarın Belirlenmesi      

2.6.5.      Kapsamlı Teminatın Referans Tutarının Gözden Geçirilmesi           

2.6.6.      İndirimli Kapsamlı Teminat ve Teminattan Vazgeçme         

2.6.6.1.  Teminat İndirimi İçin Aranan Kriterler        

2.6.7.      Kapsamlı Teminat Yetkisinin Feshi ve İptali 

2.6.8.      Kapsamlı Teminatın Sistem Üzerinde Takibi 

2.6.9.      Kapsamlı Teminat Kullanımı İçin EORI Uygulaması           

2.6.10.  Kapsamlı Teminat İle Toplu Teminatın Karşılaştırılması 

2.7.      BİREYSEL TEMİNAT 

2.7.1.      Bireysel Teminatta Teminat İdaresi  

2.7.2.      Bireysel Teminat Verme Şekilleri      

2.7.2.1.  Nakit Şeklinde Bireysel Teminat      

2.7.2.2.  Kefilin Verdiği Bireysel Teminat     

2.7.2.3.  Fişli Bireysel Teminat           

2.7.3.      Bireysel Teminatların Feshi veya İptali         

2.7.4.      Kapsamlı ve Bireysel Teminatların Karşılaştırılması 

2.8.      TIR KARNESİ             

2.9.      ATA KARNESİ 

2.9.1.      ATA Karnesi İle Gerçekleştirilecek İşlemler 

2.10.  TEMİNAT TÜRLERİNE İLİŞKİN GENEL KARŞILAŞTIRMA  

KAYNAKÇA  

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar GumrukKitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

Siparişiniz, girmiş olduğunuz teslimat adresine ya da tercih ettiğiniz mağazamıza gönderilecektir. Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler Yurtiçi Kargo firması ile gönderilmektedir. Gönderileriniz, siparişiniz sistemimizde onaylandığında (kredi kartı güvenlik onayından geçen ya da banka havalesi şirket hesabımıza ulaşan alışverişler) ortalama 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. (Cumartesi ve Pazar günleri gönderim yoktur.)

Ürünleriniz kargo firmasına teslim edildiğinde firmamız tarafından gönderilecek mail ile siparişinizin kargo takip süreci ile ilgili bilgilendirileceksiniz. Siparişinizin kargo takibini üyelik girişi yaparak, siparişlerim bölümünden de takip edebilirsiniz.

İade ve değişimle ilgili detaylara aşağıdaki İADE-DEĞİŞİM KOŞULLARI sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar Gumrukkitap.com üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

İlgili yasal mevzuat gereği satın aldığınız ürünleri hiçbir sebep göstermeksizin teslim almanızı takip eden 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Müşteri memnuniyeti amacıyla Gumrukkitap.com üzerinden yapacağınız alışverişlerde bu süre sizin için 30 takvim gününe çıkarılmıştır. 7 ve 30 günlük sürelerdeki iade ve değişim talepleri aşağıdaki kurallara uygun alışverişlerde geçerlidir.

Kurallara aykırı talepler için Gumrukkitap.com tarafından işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Gumrukkitap.com’ den yapılan alışverişlerinizde iade ve değişim taleplerinizi sadece Gumrukkitap.com üzerinden iletebilirsiniz. Bu ürünler için KTG Eğitim merkezinden iade ve değişim talep edilememektedir. Benzer şekilde KTG Eğitim merkezinden yapılan alışverişlerde iade ve değişim talepleriniz mağazalar tarafından yönetilmektedir. Mağazalardan alınmış ürünler için Gumrukkitap.com’da iade ve değişim talebi gerçekleştirilememektedir.

Cayma hakkı ya da ürünü satın almaktan vazgeçme, ürün beden/renk değişimi talepleri ya da defo/kusur gibi KTG Eğitim’den kaynaklı durumlarda geri gönderim kargo ücretleri; Yurtiçi Kargo tercih edilirse firmamıza, diğer kargo firmaları tercih edilirse müşterilerimize aittir. Bu durumlar dışında kalan tüm ihtimallerde geri gönderim kargo ücretleri müşteriye aittir.

Buradaki uyarılara rağmen Yurtiçi Kargo haricinde bir kargo firmasıyla yapılan gönderimlerde, para iadesi yapılırken kargo ücreti düşülerek kalan tutar müşteriye iade edilir.

Satın alınan ürünün kullanılmamış, tahrip edilmemiş, ürün paketli ise paketi hasar görmemiş, aksesuarı olan bir ürün ise aksesuarında eksik olmaksızın iade edilmiş ve tekrar satılabilir olması gerekmektedir.

Ürün ya da ürünlerin iade/değişim amacıyla firmamıza gönderilmesi sırasında adınıza kesilmiş faturanın 2 nüshasının da ürün ile birlikte geri gönderilmesi zorunludur. Faturası gönderilmeyen ürünün iadesi veya değişimi kesinlikle gerçekleştirilmez.

Ürün için yukarıda belirtilen koşullar dahilinde iade işlemi başlatılıp, iadesi tarafımıza ulaştıktan sonra gelen ürünün şartlara uygunluğu kontrol edilecektir. Kontrol sonrasında uygun bulunan iadeler için yapılan ödemenin şekline sadık kalınarak iade işlemi 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ürün bedeli, bankanıza bağlı olarak 3-10 iş günü içerisinde hesabınıza yansır. Burada oluşabilecek olası gecikmeler tamamen bankanızın çalışma şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Üründen kaynaklanan bir kusur, defo ya da malzeme hatasından dolayı yapacağınız iade ve değişim taleplerinde ilgili yasal mevzuat şartları geçerlidir. Üründeki bu tip üretim hatalarının tespiti için ürünün incelenmesinin ardından müşteriye bilgi verilecektir.

Tüm ürünler kontrolden geçirilerek kargoya teslim edilmektedir. Ancak olası hataların önüne geçmek amaçlı siparişleriniz kargo firması tarafından teslim edilirken mutlaka kargo görevlisinin yanında paketi açarak, üründe/pakette hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar olması durumunda ürünü teslim almayınız ve kargo görevlisinden tutanak tutmasını isteyiniz.

Bu şartlara uygun iade ve değişim taleplerinizde ürün ya da ürünleri firmamıza ulaştırmak için aşağıdaki kargo firması ve adresi kullanınız.

İADE VE DEĞİŞİM ADRESİ

Yukarıdaki şartlarda kargo ücretinin KTG Eğitim’e ait olduğu durumlarda gönderim için lütfen Yurtiçi Kargo’yu tercih ediniz. Kargo ücretinin müşteriye ait olduğu durumlarda müşterinin tercih edeceği bir kargo firması kullanılabilir.

 

PAYLAŞ

7/24 İletişim Hattı